แนวคิดการพัฒนา BitPlus CMS

กรอบแนวคิดของการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศแบบออนไลน์ BitPlus CMS โดยจุดเริ่มต้นข้าพเจ้าได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบที่ใช้งานง่ายที่เหมาะสำหรับหน่วยงานทางการศึกษาหรือบุคคลที่อยากจะมีเว็บไซต์เป็นของหน่วยงานหรือส่วนตัวแต่ขาดทักษะทางด้านการเขียนคำสั่งคอมพิวเตอร์ โดยลักษณะของระบบที่พัฒนาขึ้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือส่วนหลังบ้าน (Black Office) เป็นส่วนสำหรับผู้ที่จะนำข้อมูลต่าง ๆ เข้าไปในฐานข้อมูลโดยแบ่งเป็น 3 สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลหลัก ๆ คือ สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ สิทธิ์ของผู้ควบคุมเว็บไซต์ และสิทธิ์ของผู้ประกาศข่าวสาร โดยจุดเด่นของระบบอยู่ที่การจัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลซึ่งจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ต่างกันโดยถูกกำหนดด้วยผู้ดูและระบบ ส่วนที่สองคือส่วนหน้าบ้าน (Front Office) เป็นส่วนสำหรับแสดงข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับองค์กรหรือหน่วยงานนั้น ๆ ที่ต้องการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชน ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยรูปแบบที่สวยงามและสามารถแสดงผลออกทางหน้าจอได้กับอุปกรณ์ที่หลากหลายบนเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน 
ระบบที่พัฒนาขึ้นใช้หลักแนวคิดการพัฒนาระบบเว็บไซต์แบบแยกส่วนประกอบโดยตัวระบบมีความยืดหยุ่นในการออกแบบองค์ประกอบของเว็บไซต์ โดยสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลเฉพาะส่วนได้ สามารถแบ่งข้อมูลส่วนต่าง ๆ คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลส่วนท้าย ข้อมูลเมนูหลัก ข้อมูลเมนูย่อย ข้อมูลเมนูย่อยลำดับที่สอง ข้อมูลสไลด์หลัก ข้อมูลข่าวสาร และส่วนประกอบอื่น ๆ สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบทขององค์กรได้ง่ายโดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องเขียนคำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อีกทั้งผู้พัฒนาได้คิดพัฒนาระบบให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้ในส่วนของหัวข้อข่าวสารต่าง ๆ ที่อยู่คนละฐานข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงกันได้เพื่อลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนของผู้ดูและระบบหรือผู้ความคุมเว็บไซต์โดยใช้เทคนิคการนำเข้าของ Public Key และ Url ที่สร้างขึ้นในประเภทนั้น ๆ
การเขียนคำสั่งโปรแกรมใช้เครื่องมือในการพัฒนาที่เป็นโปรแกรมภายใต้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (Open Source Software) ทั้งหมดเพื่อใช้ในการแสดงผลและเชื่อมต่อฐานข้อมูล อีกทั้งระบบที่พัฒนาได้ทดสอบกับเว็บบราวเซอร์มาตรฐาน 3 โปรแกรมคือ Google Chrome Web Browser, Firefox Web Browser และ Internet Explorer 11 Web Browser ส่วน Web Browser อื่นนอกจากนี้ก็ยังสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกัน